Vedtægter

 §1 Foreningens navn og hjemsted

Stk.1.

Foreningens navn er ”Børne- og ungekulturkonsulenter i Danmark” etableret i 2013.

Stk.2

Foreningens hjemsted følger hjemsted for foreningens kasserer.

§ 2 Foreningens formål

 Stk.1

Foreningen er en vidensgruppe af og for børne- og ungekulturkonsulenter i kommuner og regioner i Danmark.

Stk. 2.

Foreningen skal bidrage til at indsamle og formidle viden nationalt og internationalt om arbejdet med børne- og ungekulturområdet i kommuner og regioner i Danmark.

Stk. 3

Foreningen bidrager til at danne og pleje netværk mellem børne- og ungekulturkonsulenter i Danmark.
§ 3 Medlemskab og kontingent

 Stk. 1

Som medlem kan optages konsulenter inden for området af børne- og ungekultur eller en ansat med tilsvarende ansvars – og arbejdsområde med et nonkommercielt sigte.

Stk. 2.

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3

Maksimalt kan to konsulenter fra hver kommune deltage i foreningens aktiviteter som følge af medlemskabet. Alle kan deltage i foreningens åbne arrangementer mod betaling.

Stk. 4.

Kontingentet anvendes til afholdelse af det årlige landsmøde, oplægsholdere, hjemmeside, elektroniske publikationer, transport for medlemmer i forbindelse med opgaver i foreningsarbejdet, administration og møder.

Stk. 5.

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen sker det skriftligt til bestyrelsen og kontingentbetalingen ophører ved årets udgang.

Stk. 6

Foreningens medlemmer deltager i det årlige landsmøde, den årlige generalforsamling og den årlige erfaringsudveksling, som afholdes på to af hinanden følgende dage.

Stk. 7

Foreningens medlemmer bidrager aktivt til foreningen med fx udstillingsmateriale, erfaringsudveklinger, sparringsforløb og projektbeskrivelser i forbindelse med foreningens arrangementer.

Stk. 8

Det enkelte medlem kan ikke udtale sig på hele foreningens vegne. Foreningens anerkender det enkelte medlems forskellige udgangspunkter og praksis og foreningen kan kun udtale sig  på hele foreningens vegne efter at have konsulteret med medlemmerne.

Stk. 9

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet gentagne gange ikke at have betalt sit kontingent.

 

§4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden d. 1. marts  i forbindelse med foreningens landsmøde og bliver indkaldt skriftligt med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne.

Stk. 3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være foreningens sekretær i hænde senst 14 dage gør generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4

Medlemmer har en stemme per betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Formandens beretning

3)      Medlemsberetning fra regionerne (aftales fra landsmøde til landsmøde)

4)      Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

5)      Fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår

6)      Indkomne forslag

7)      Valg af bestyrelse samt revisor

8)      Dato for og placering af kommende års landsmøde

9)      Eventuelle valg/nedsættelse af udvalg

10)  Eventuelt

Stk. 6

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet. Generalforsamlingens beslutninger bliver indført i et referat. Referatet bliver udsendt til foreningens medlemmer senest en måned efter afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 7

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningen er skriftlig, hvis mindst et medlem ønsker det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 8

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstra ordinær generalforsamling. Når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer henvender sig med ønske om en ekstra ordinær generalforsamling, skal den afholdes indenfor en måned. Henvendelsen skal indeholde de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og består af 5 medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året og er beslutningsdygtig ved 3 deltagere. Formanden har en ekstra stemme ved færre deltagere i møder.

Stk. 2

To henholdsvis tre medlemmer til bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen med følgende poster: formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

Stk. 4

Meddelelse om fordeling af posterne bliver udsendt med referatet fra generalforsamlingen til foreningens medlemmer.

Stk. 5

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærvrende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6

På bestyrelsesmøderne skrives referat, som udsendes i et nyhedsbrev til medlemmerne umiddelbart efter at mødet er afholdt

Stk. 7

Menige medlemmer kan deltage på bestyrelsesmøder efter henvendelse til formanden.. Dette kan ske i forbindelse med en temadrøftelse eller almindelig nysgerrighed.

§ 6. Bestyrelsens opgaver

 Stk. 1

Bestyrelsens opgaver er at stå for foreningens drift, indsamle viden og tilrettelægge aktiviteter, det årlige landsmøde og den årlige generalforsamling.

Stk. 2

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og invitere repræsentative medlemmer til forskellige opgaver.

Stk. 3

Bestyrelsen kan indsamle viden fra medlemmerne til en fælles vidensbank og sombaggrundsviden til artikelskrivning m.m.

Stk. 4

Bestyrelsen kan aldrig udtale sig på hele foreningens vegne, med mindre den har medlemmernes accept.

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens kontingenter og formue anbringes på en bankkonto i foreningens navn.

Stk. 2

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december

Stk. 3

Revisorpåtegnet regnskab bliver forelagt foreningens medlemmer hver år på generalforsamlingen.

Stk. 4

Revisor og revisorsuppleant bliver valgt for en toårig periode blandt foreningens medlemmer.

Stk. 5

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen

Stk. 6

Foreningens regnskab med revisorpåtegninger kan anvendes til fondsansøgninger.

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren tilsammen. Når dette ikke er muligt af formanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer

§ 9 Hæftelse

Stk. 1

Bestyrelsens medlemmer og foreningens medlemmer hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 10 Vedtægtsændringer

 Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

 § 11 Foreningens opløsning

Stk. 1

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. med to enslydende forslag.

 Stk. 2

Foreningens formue går ved opløsning af foreningen til fremme af foreningens formål.