Vedtægter

VEDTÆGTER

  • 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk.1.

Foreningens navn er ”Børne- og ungekulturkonsulenter i Danmark” etableret i 2013.
Forkortet FABUK

Stk.2

Foreningens hjemsted følger hjemsted for foreningens kasserer.

  • 2 Foreningens formål

 Stk.1

Foreningen er en vidensgruppe af og for børne- og ungekulturkonsulenter i kommuner og regioner i Danmark.

Stk. 2.

Foreningen skal bidrage til at indsamle og formidle viden nationalt og internationalt om arbejdet med børne- og ungekulturområdet i kommuner og regioner i Danmark.

Stk. 3

Foreningen bidrager til at danne og pleje netværk mellem børne- og ungekulturkonsulenter i Danmark

§ 3 Medlemskab og kontingent

 Stk. 1

Som medlem kan optages konsulenter inden for området af børne- og ungekultur eller en ansat med tilsvarende ansvars – og arbejdsområde med et nonkommercielt sigte.

Stk. 2.

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3

Maksimalt kan to konsulenter fra hver kommune deltage i foreningens aktiviteter som følge af medlemskabet. Alle kan deltage i foreningens åbne arrangementer mod betaling eller ved invitation

Stk. 4.

Kontingentet anvendes til afholdelse af det årlige landsmøde, oplægsholdere, hjemmeside, elektroniske publikationer, transport for medlemmer i forbindelse med opgaver i foreningsarbejdet, administration og møder.

Stk. 5.

Ønsker et medlem at udtræde af foreningen sker det skriftligt til bestyrelsen og kontingentbetalingen ophører ved årets udgang.

Stk. 6

Foreningens medlemmer deltager i det årlige landsmøde og den årlige generalforsamling. Der afholdes erfaringsudvekslinger nationalt og regionalt efter behov.

Stk. 7

Foreningens medlemmer bidrager aktivt til foreningen med fx udstillingsmateriale, erfaringsudvekslinger, sparringsforløb og projektbeskrivelser i forbindelse med foreningens arrangementer.

Stk. 8

Det enkelte medlem kan ikke udtale sig på hele foreningens vegne. Foreningens anerkender det enkelte medlems forskellige udgangspunkter og praksis, og foreningen kan kun udtale sig på hele foreningens vegne efter at have konsulteret med medlemmerne.

Stk. 9

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet gentagne gange ikke har betalt sit kontingent.

Stk. 10.

Et medlem, som har været aktiv i foreningen, kan søge om at blive æresmedlem. Dette kan der søges om hos bestyrelsen, når vedkommende har afsluttet et arbejdsforløb i en kommune og derfor ikke længere kan repræsentere en kommunal opgave. Det forventes ved et æresmedlemskab, at man fortsat er fagligt interesseret og ønsker at bidrage til arbejdet i foreningen. Et æresmedlemsskab kan fornyes for et år ad gangen og der betales 2/3 medlemskab.

  • 4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året tæt på d. 1. marts. Generalforsamlingen bliver indkaldt skriftligt med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne.

Stk. 3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være foreningens sekretær i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4

Medlemmer har en stemme per betalt kontingent. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

1)      Valg af dirigent og referent

2)      Formandens beretning

3)      Medlemsberetning fra kommuner og regioner (efter behov)

4)      Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

5)      Fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår

6)      Valg af bestyrelse og af revisor

7)      Indkomne forslag

8)      Dato for og placering af kommende års landsmøde

9)      Eventuelle valg/nedsættelse af udvalg

10)    Eventuelt

Stk. 6

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet. Generalforsamlingens beslutninger bliver indført i et referat. Referatet bliver udsendt til foreningens medlemmer senest en måned efter afholdelse af generalforsamlingen, hvor bestyrelsen skal have konstitueret sig.

Stk. 7

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Afstemningen er skriftlig, hvis mindst et medlem ønsker det. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 8

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstra ordinær generalforsamling. Når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer henvender sig med ønske om en ekstra ordinær generalforsamling, skal den afholdes inden for en måned. Henvendelsen skal indeholde de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

  • 5 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og består af 5 medlemmer, der bliver valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året og er beslutningsdygtig ved 3 deltagere. Formanden har en ekstra stemme ved færre deltagere i møder.

Stk. 2

To henholdsvis tre medlemmer til bestyrelsen er på valg hvert år. Der vælges op til to suppleanter hver år.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen med følgende poster: formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

Kassereren kan varetage opgaven i samarbejde med en professionel bogfører.

Stk. 4

Meddelelse om fordeling af posterne bliver udsendt med referatet fra generalforsamlingen til foreningens medlemmer.

Stk. 5

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6

På bestyrelsesmøderne skrives referat, som udsendes til foreningens medlemmer i det næstkommende nyhedsbrev. Nyhedsbreve udkommer cirka 4 gange årligt til medlemmerne.

Stk. 7

Menige medlemmer kan deltage på bestyrelsesmøder efter henvendelse til formanden. Dette kan ske i forbindelse med en temadrøftelse eller almindelig nysgerrighed.

  • 6. Bestyrelsens opgaver

 Stk. 1

Bestyrelsens opgaver er at stå for foreningens drift, indsamle viden og tilrettelægge aktiviteter, landsmøde og den årlige generalforsamling.

Stk. 2

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og invitere repræsentative medlemmer til forskellige opgaver.

Stk. 3

Bestyrelsen kan indsamle viden fra medlemmerne til en fælles vidensbank og som baggrundsviden til artikelskrivning m.m.

Stk. 4

Bestyrelsen kan aldrig udtale sig på hele foreningens vegne, med mindre den har medlemmernes accept.

  • 7 Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens kontingenter og formue anbringes på en bankkonto i foreningens navn.

Stk. 2

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december

Stk. 3

Revisorpåtegnet regnskab bliver forelagt foreningens medlemmer hver år på generalforsamlingen. Udsendes til medlemmer digitalt.

Stk. 4

Revisor og evt. revisorsuppleant vælges eller opfordres til at løses opgaven for en toårig periode blandt foreningens medlemmer.

Stk. 5

Regnskabet forelægges til samtlige medlemmer af bestyrelsen og dokumentet indsættes på hjemmesiden samt udsendes til medlemmer digitalt.

Stk. 6

Foreningens regnskab med revisorpåtegninger kan anvendes til fondsansøgninger.

  • 8 Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren tilsammen. Når dette ikke er muligt af formanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer

  • 9 Hæftelse

Stk. 1

Bestyrelsens medlemmer og foreningens medlemmer hæfter kun for sine forpligtigelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse.

  • 10 Vedtægtsændringer

 Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

  • 11 Foreningens opløsning

Stk. 1

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, med to enslydende forslag.

 Stk. 2

Foreningens formue går ved opløsning af foreningen til fremme af foreningens formål.